การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในเด็กวัยรุ่น

การศึกษาได้สำรวจความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่างการตั้งครรภ์การคลอดหรือวัยเด็กปรับเปลี่ยนการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับโรคหอบหืดในเด็ก การศึกษามุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 3 ประการ ได้แก่ โรคหอบหืดป้องกันโรคหอบหืด และโรคที่เกิดจากโรคหอบหืด การผ่าตัดคลอดและภาวะมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางสูติศาสตร์

ที่มีผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในเด็กวัยรุ่นที่เกิดจากการผ่าตัดคลอดและไม่ว่าฝุ่นในฟาร์มและอนุภาคของฝุ่นละอองในเขตเมืองจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในเด็กหรือไม่ นักวิจัยในระยะเริ่มต้น เพื่อตอบคำถามเหล่านี้นักวิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน การเก็บข้อมูลเซลล์ dendritic เซลล์ของเด็กที่เลี้ยงในฟาร์มและที่ไม่ใช่ฟาร์มถูกตรวจสอบเมื่ออายุ 6 ปีเพื่อประเมินว่าพวกเขาเป็นสื่อกลางในการป้องกันผลกระทบของการได้รับฟาร์ม


Comments are closed.