รถรับจ้างขนส่งสินค้า และแนวทางการปรับตัวเมื่อเปิดเสรีการขนส่งสินค้า

รถรับจ้างขนส่งสินค้า และแนวทางการปรับตัวเมื่อเปิดเสรีการขนส่งสินค้า รถรับจ้างขนส่งสินค้า เมื่อมีการเปิดเสรีการขนส่งผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มีความจำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ แนวทางการปรับตัวมีดังนี้

1.การรวมกลุ่มผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งของไทยส่วนใหญ่เป็นรายย่อย และประกอบธุรกิจในลักษณะกระจัดกระจาย มีการแข่งขันกันเองอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดปัญหาการวิ่งรถเปล่า และสินค้าตกค้างตามมา การรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายการให้บริการขนส่งในลักษณะพันธมิตรโดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นจุดแข็งของแต่ละบริษัทมาเสริมกันเพื่อให้เกิดเอกภาพและสามารถลดต้นทุนได้ และการรวมตัวนี้จะทำให้มีอำนาจในการต่อรองกับภาคอุตสาหกรรม หรือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐได้มากขึ้น

2.การพัฒนารูปแบบการให้บริการ ผู้ประกอบการควรพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของระบบโลจิสติกส์มากขึ้น เช่น บริการคลังสินค้า บริการด้านศุลกากร บริการบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมถึงการบริการเชื่อมต่อรูปแบบการขนส่งต่อเนื่อง เช่น ทางเรือ ทางอากาศ

3.การร่วมทุนกับผู้ประกอบการต่างชาติ ผู้ประกอบการอาจพิจารณาร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อรักษาตลาดลูกค้าไว้ภายใต้การบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น หรืออาจพิจารณาเป็น ผู้รับเหมาช่วง ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถบริหารต้นทุนคงที่ได้ต่ำกว่า และมีศักยภาพรักษาตลาดลูกค้าขนาดใหญ่ข้ามชาติได้ดีกว่า
รถรับจ้างขนส่งสินค้า ธุรกิจที่ต้องปรับตัว
รถรับจ้างขนส่งสินค้า จำเป็นต้องปรับตัวเมื่อคู๋แข่งทางธุรกิจมีมากขึ้น

รถขนส่งสินค้า และการพัฒนาความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

ผู้ประกอบการ รถรับจ้างขนส่งสินค้า ที่ดีจะต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีมาตรฐานเป็นสากลมากขึ้น เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนการขนส่งได้ มีการประยุกต์นาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ สามารถตอบสนองความต้องการและความหลากหลายของลูกค้า รวมทั้งควรมีการรวมกลุ่มของ บริษัทขนส่งสินค้า ทางบกบนโครงข่ายเดียวกัน สำหรับการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ซึ่งการรวมกลุ่ม ของบริษัทขนส่งสินค้า ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลรุ่นที่ 2 ที่มีฐานการดำเนินการมาตั้งแต่รุ่นที่ 1 โดยผู้บริหารรุ่นใหม่มีการศึกษาที่สูง และมีสินทรัพย์จากรุ่นที่ 1 สร้างขึ้นมาซึ่งปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จมีดังนี้

ต้นทุนต่ำสาหรับการขยายงาน เครือข่าย รถขนส่งสินค้า
การร่วมมือในการทำงานในเครือข่าย
ความมีมาตรฐานในการให้บริการเดียวกัน ควรเป็นรูปแบบเดียวกัน
การไหลของสินค้า ต้องสามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วไม่ติดขัด
การไหลของเงิน ต้องไม่สะดุดจนทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
การไหลของข้อมูล ต้องไม่ติดขัดเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวทางในการประกอบธุรกิจที่อาจต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
การวัดผลหรือประเมินผล ของการร่วมมือกันทำงาน
ความไว้ใจซึ่งกันและกันจะทำให้ธุรกิจราบรื่น

การรวมกลุ่มขนส่งสินค้าทางบกบนโครงข่ายเดียวกัน สำหรับการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ความไว้ใจซึ่งกันและกันสำคัญที่สุด และจะมีขึ้นได้ต้องประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความสามารถและองค์ความรู้รวมถึงความสัมพันธ์อันยาวนาน ซึ่งจุดประสงค์ของความร่วมมือ จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ กำไรที่เป็นตัวเงิน และกำไรที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งหมายถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สามารถช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน


Comments are closed.