ระดม Cluster สูงวัย เตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ แตะ 14 ล้านคนในปี’ 68

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุกว่า 14 ล้านคนในปี’ 68 ระดมคนทำงาน Cluster ผู้สูงวัยทุกระดับ รับฟังแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หวังลดภาวะพึ่งพิง อายุคาดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 85 ปี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ

ในระดับ Cluster กลุ่มวัยผู้สูงอายุส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและระดับจังหวัด ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี ว่า ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 7.5 ล้านคน หรือร้อยละ 11.7 ในปี 2553 เพิ่มเป็น 11.5 ล้านคน หรือร้อยละ 17.42 ในปี 2560 และคาดว่าจะเป็นร้อยละ 20 หรือ 14.5 ล้านคนในปี 2568 เท่ากับว่าอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า ประชากรวัยสูงอายุจะสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ และข้อมูลจากการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 โดยกรมอนามัยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พบว่า ร้อยละ 95 ของผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เข่าเสื่อม พิการทุพลภาพ และโรคซึมเศร้า มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่ไม่เป็นโรค ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเพียงร้อยละ 56.7 สถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุดังกล่าวส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม โดยงบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิงเฉลี่ยประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth


Comments are closed.