เป้าหมายร่วมกันของพลังเครือข่ายเด็กฯ

‘เป้าหมายร่วมกันของพวกเรา’ พลังเครือข่ายของเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ

เป้าหมายร่วมกันในระดับจังหวัดที่เยาวชนจากโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ทั้ง 3 โซน ได้แก่ โซนอำเภอปรางค์กู่-ขุขันธ์ โซนอำเภอขุนหาญ โซนอำเภอเมือง ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย แชร์ความคิดเห็นร่วม ถึงความคาดหวัง โดยมี เต๋า-อภิชาต วันอุบล เป็นประธานเครือข่ายเยาวชนที่มาจากการคัดเลือกของเยาวชนเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนทำงานร่วมกับรองประธานแต่ละโซนและคณะกรรมการในทีม พร้อมทั้งได้ข้อสรุปถึงเป้าหมายร่วมกันว่า “อยากเห็นพลังเครือข่ายของเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ เข้ามามีบทบาทการขับเคลื่อนท้องถิ่นในด้านต่างๆ อาทิ การสำนึกรักษ์บ้านเกิด การพัฒนาอาชีพ-รายได้ของชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของท้องถิ่น และความภูมิใจในชาติพันธุ์ โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ก่อนจะหลอมรวมแนวคิดนี้ขยับให้เป็นพลังในการพัฒนาจังหวัดต่อไป”
/ขอบคุณ สสส


Comments are closed.