• Category Archives travel news
  • โค้งปิ้งงู

    ทางที่คดเคี้ยวบนเนินเขาเหมือนงูเลื้อย ริมทางมีหลักกิโลเมตรยักษ์เป็นที่สังเกต และมีน้ำตกในบริเวณนี้หลายแห่งที่น่าเที่ยวชม อาทิ น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกสามหลั่น น้ำตกสาวไห้

    โค้งปิ้งงูเป็นถนนที่ขึ้นเขาบางทีนอกจากจะใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมจากสกลนครไปยังจังหวัดอื่นๆ แล้ว ยังกลายเป็นสถานที่การออกกำลังกายและการซ้อมปั่นจักรยานได้ดี อากาศบนนี้เย็นสบาย
    Continue reading  Post ID 40


  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

    ภูหลวงมีความหมายว่าเขาที่สูงใหญ่หรือมีความหมายถึงภูเขาของพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ นับเป็นสิริมงคลนามที่บรรพบุรุษได้ตั้งชื่อไว้ เกิดจากการยกตัวของพื้นผิวโลก และดินส่วนที่อ่อนถูกพัดพาลงสู่พื้นที่ส่วนต่ำ คงเหลือหินซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนที่แข็งไว้เป็นภูเขา Continue reading  Post ID 40